rekrutacja 2013/14 grafika - Szkoła Sztuk Pieknych SowaEdu

Proponujemy specjalizację:
Fotografia | Grafika Komputerowa 
- w trybie rocznym i dwuletnim -
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne 12. września godz.17.30
Poznań. ul. Kasprzaka 22a
_____________________________________________________
Zajęcia rozpoczynają się 05. pażdziernika godz. 9.30
W naszej szkole pro­po­nu­jemy — jak we wszyst­kich nowo­cze­snych szko­łach — modu­łowy sys­tem naucza­nia, który pozwala dopa­so­wać przed­mioty do indy­wi­du­al­nych potrzeb i zain­te­re­so­wań słuchacza.